Tietosuojaseloste

1 REKISTERINPITÄJÄ

JM Järjestys
Jaana Marttinen
3012169-8
Kekkolantie 4, 50770 Korpikoski
+358452367200
jmjarjestys@gmail.com


1.1 Rekisterin yhteyshenkilö

Kekkolantie 4, 50770 Korpikoski
+358452367200
jmjarjestys@gmail.com


2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kodinapupalvelujen (kodinjärjestämispalvelu, siivouspalvelu) järjestäminen asiakkaalle. Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuojalainsäädännön ohella yritystoimintaa koskevaan yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön.

Asiakastietoja kerätään asiakkaiden suostumuksella ja niitä käytetään vain palvelun tarjoamiseen vaadittuihin tehtäviin.

Henkilötietojen käsittely yrityksessä on ehdottoman luottamuksellista. Henkilöstö on allekirjoittanut salassapitosopimukset asiakastietojen osalta.

3 REKISTERIEN NIMET

  • Asiakkuudenhallinta
  • Markkinointijärjestelmä


4 REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ

Tiedot voivat olla sekä sähköisiä että manuaalisia tallenteita. Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa eriteltyjen rekisterien ja käyttötarkoitusten mukaisesti.

4.1 Asiakkuudenhallinta

Asiakkuudenhallinta käsittää asiakastietojen ylläpidon työnohjauksen ja laskutuksen kannalta. Vain olemassa olevien asiakkaiden tietoja arkistoidaan ja arkistointi päättyy, kun asiakassuhde päättyy. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja kaikki käsittely on ehdottoman luottamuksellista. Ainoastaan palvelun tuottamiseksi tarvittavia tietoja kerätään (nimi, osoite, puhelinnumero).

4.2 Markkinointijärjestelmä

Emme käytä asiakkaista kerättyjä tietoja markkinointiin. Mainonta koostuu mainosten postituksesta asiakkaiden koteihin, Facebook- ja Instagram-mainonnasta sekä yksittäisistä lehtimainoksista.

Yrityksellä on myös asiakasmarkkinointia varten Facebook- ja Instagram-sivut. Facebookin ja Instagramin käyttäjät hyväksyvät Facebookin ja Instagramin tietosuojakäytännöt käyttämällä kyseisiä palveluita. Yritys ei kerää asiakkaista erillistä rekisteriä sivutykkääjistä ja palvelun käyttäjät ovat omalla toiminnallaan liittyneet sivun tykkääjäksi ja antaneet tietojaan. Yrityksen Facebook- ja Instagram-sivuilla järjestetään myös arvontoja, joihin asiakkaat halutessaan voivat osallistua. Voittajien nimiä ei julkaista sivuilla ilman erillistä lupaa.

5 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  • asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen saadut tiedot

6 TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja kaikki käsittely on ehdottoman luottamuksellista. Asiakas saa halutessaan oikeuksiensa mukaisesti kaikki hänestä tallennetut tiedot nähtäville.

7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

7.1 Asiakastiedot

Asiakastiedot säilytetään järjestelmässä sopimuksen voimassa oloajan. Tiedot poistetaan, jos asiakkaalla ei ole ostoja 12 kk ajalta.

8 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kaikkia rekisterissä olevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

8.1 Rekisterin suojaus

Yritys toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelytoimintojen yhteydessä erityisesti henkilötietojen tietoturvaloukkauksilta suojautumiseksi. Ainoastaan henkilöstöllä on pääsy järjestelmään.

Henkilöstöä koskee sopimusperusteinen ja/tai lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Järjestelmän käyttöön ja käsittelyyn oikeutettuja ovat ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka työnsä puolesta tarvitsevat henkilötietoja. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaista tunnusta ja vahvaa salasanaa.

9 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

9.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. Rekisterinpitäjänä yrityksen on rekisteröidyn pyytäessä ilmoitettava, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista rekisteröidylle pyydettäessä myös sähköisessä muodossa.

9.2 Henkilötietojen oikaiseminen ja poistaminen

Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Havaitun virheellisen tiedon voimme korjata saatuamme oikean tiedon sinulta tai muusta luotettavasta lähteestä. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi rekisteristä sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä säädettyjen edellytysten täyttäessä.

9.3 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa
käsittelyä sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä säädettyjen edellytysten
täyttyessä. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

9.4 Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tai muuttaa antamaansa suostumusta milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9.5 Automaattinen päätöksenteko

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen taikka jos päätös on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa lainsäädännössä.

9.6 Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada suostumuksensa tai rekisterinpitäjän kanssa olevan sopimuksen perusteella käsitellyt henkilötietonsa siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

9.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle
(Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi),
jos yritys ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

9.8 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa autamme sinua mielellämme. Yhteydenotot pyydämme kirjallisena postitse tai sähköpostilla toimitettuna. Yhteystiedot löydät kohdasta 1. Rekisterinpitäjä.